กระทรวง ท่องเที่ยว และ กีฬา  คืออะไร

 กระทรวง ท่องเที่ยว และ กีฬา เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางประเภทกระทรวงของไทย มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษาด้าน กีฬา นันทนาการ และราชการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด ให้อำนาจหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 

ในส่วนของ งบประมาณ กระทรวง ท่องเที่ยวและ กีฬา ให้ตั้งเป็นจำนวน ๓,๔๕๕,๗๐๔,๖๐๐ บาท จำแนกดังนี้

๑. สำนักงาน ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวม ๓๕๓,๘๘๔,๒๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ๑๘๖,๕๘๖,๐๐๐ บาท

(๒) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๑๖๗,๒๙๘,๒๐๐ บาท

๒. กรมพลศึกษา รวม ๙๙๓,๗๓๔,๔๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๒๔๗,๐๔๒,๐๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ๗๔๖,๖๙๒,๔๐๐ บาท

๓. กรมการท่องเที่ยว รวม ๓๓๒,๑๓๗,๖๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ๓๓๒,๑๓๗,๖๐๐ บาท

๔. สถาบันการพลศึกษา รวม ๑,๗๗๕,๙๔๘,๔๐๐ บาท คือ

(๑) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๙๙๔,๓๓๒,๓๐๐ บาท

(๒) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ๗๘๑,๖๑๖,๑๐๐ บาท 

 

กระทรวง ท่องเที่ยว และ กีฬา ส่วนหน้าที่รับผิดชอบและตราสัญลักษณ์  

 กระทรวง ท่องเที่ยว และ กีฬา มีผู้บริหารหลัก คือ โชติ ตราชู, ปลัดกระทรวง

อารัญ บุญชัย, รองปลัดกระทรวง ดารณี ลิขิตวรศักดิ์, รองปลัดกระทรวง สัญลักษณ์ ตรา กระทรวง การ ท่องเที่ยวและกีฬา คือ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ทอดบัลลังก์กัญญา และพระพลบดีทรงช้างเอราวัณ)หน้าที่ความรับผิดชอบของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คือ การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษาด้านกีฬาและนันทนาการ ภาพเครื่องหมายราชการของกระทรวง ฯ ลักษณะเป็นดวงตรารูปกลมขนาดจริงเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 เซนติเมตร (อาจย่อหรือขยายได้) มีองค์ประกอบ ดังนี้ ตรงกลางมีภาพ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ทอดบัลลังก์กัญญา หมายถึง การเสด็จประพาส อย่างมีศักดิ์ศรีสง่างามตามประเพณี และอวดศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย (เป็นสีน้ำเงิน)เบื้องบนมีภาพ พระพลบดี (พระอินทร์) ทรงช้างเอราวัณ พระหัตถ์ขวาถือวชิระ พระหัตถ์ซ้ายพระขรรค์ ลอยอยู่บนเมฆ แสดงถึง พลังอันรุ่งโรจน์ และความเจริญก้าวหน้านิรันดร สองข้างซ้ายขวามีเมฆประกอบ (เส้นสีเขียวสด)เบื้องล่างเป็น ลายกนกระลอกคลื่น และมีอักษรข้อความว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (เป็นสีทอง) โค้งรับ

นายพินิจ สุวรรณะบุญย์ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบประยุกต์ศิลป์) เป็นผู้ออกแบบและให้ความหมาย

บทบาท หน้าที่ ของ กระทรวง การ ท่องเที่ยว และ กีฬา คือ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษาด้านกีฬา นันทนาการ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

  1. สำนักงานรัฐมนตรี เป็นส่วนราชการที่มิได้มีฐานะเป็นกรม เพราะไม่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นกรม อยู่ในสังกัดกระทรวงต่างๆ ของประเทศไทย 
  2. สำนักงานปลัดกระทรวง เป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย ดำเนินงานเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวง
  3. สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ ป็นการโอนภารกิจบางส่วนมาจากกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนและประชาชนด้วยการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา นันทนาการ การออกกำลังกาย เล่นกีฬา
  4. สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในด้านบริการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว

 

รัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยว และ กีฬา คนปัจจุบัน

 กระทรวง ท่องเที่ยว และ กีฬา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 มีมายาวนาน18ปี  รัฐมนตรี กระทรวงท่องเที่ยว และ กีฬา คนปัจจุบัน คือ พิพัฒน์ รัชกิจประการ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในรัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทย และเป็นนักธุรกิจในกิจการพีทีจี เอ็นเนอยี  

พิพัฒน์ สืบทอดธุรกิจกลุ่มเรือประมงในเขตน่านน้ำอันดามันของครอบครัว ต่อมาได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในชื่อ พีทีจี เอ็นเนอยี พิพัฒน์ เริ่มต้นงานการเมืองโดยการชักชวนของ วัฒนา อัศวเหม เมื่อครั้งก่อตั้งพรรคมหาชน เมื่อปี พ.ศ. 2541 เพื่อสร้างฐานการเมืองในพื้นที่ภาคใต้ และเป็นกรรมการบริหารพรรค

ในปี พ.ศ. 2562 หลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 พรรคภูมิใจไทยได้เข้าร่วมรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพรรคพลังประชารัฐ โดยเขาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

และในตำแหน่ง เลขารัฐมนตรี กระทรวงท่องเที่ยว และ กีฬา คือ นายเขมพล อุ้ยตยะกุล   โดย “มุนินทร์”  ถือว่าคลุกคลีกับวงการกีฬา โดยเฉพาะ กีฬาฟุตบอล ที่มีตำแหน่งเป็นประธานสโมสร พัทลุง เอฟซี ทีมในศึกไทยลีก 4 โซนใต้ รวมทั้งทำงานด้านกีฬาให้กับจังหวัดมาโดยตลอด จนได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาเป็นเลขานุการ รมต.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในท้ายที่สุด  นายเขมพล ยังกล่าวไว้ว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมจะจัดงานระดับโลกให้มากขึ้น และปลายปีนี้จะจัดกีฬาใหญ่ให้ทั่วโลกมาไทยเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวอีกด้วย 

เว็บไซต์ เล่นพนันกีฬาออนไลน์

เว็บไซต์ที่ให้บริการ พนันออนไลน์ อันดับหนึ่ง ยูฟ่าเบท ให้บริการ แทงบอลออนไลน์ คาสิโนออนไลน์ มวย หวย ไม่ผ่านเอเย่น เราให้บริการด้านการเดิมพันแบบครบวงจรตลอด 24ชม. ด้วยประสบการณ์ในแบบมืออาชีพในการให้บริการ บอลออนไลน์ ท่านจึงมั่นใจได้อย่างแน่นอนว่าเรา มั่นคง ซื่อสัตย์ จริงใจ ฝากถอนรวดเร็ว ทันใจ ภายใน 3 นาที เว็บพนันบอลฝากขั้นต่ำ100 ไม่ต้องรอนานให้เสียอารมณ์ เรามีกิจกรรมพร้อม โปรโมชั่น มากมายให้แก่ลูกค้า

แทงบอลออนไลน์ คืออะไร แทงบอลออนไลน์ เป็นเว็บที่ให้ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตทั่วโลก สามารถเข้ามาเดิมพันฟุตบอลออนไลน์ได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถเข้ามาแทงพนันฟุตบอลออนไลน์ได้ เว็บของเรา รองรับทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และอื่นๆ ในรูปแบบที่ใช้งานง่าย และรวดเร็ว

แทงบอลออนไลน์ ดีอย่างไร โดยปกติแล้วเราเล่นพนันบอลด้วยวิธีแบบออฟไลน์ เราต้องหาโต๊ะที่รับเดิมพันฟุตบอลโดยตรง หรือหาเอเยนต์รับแทงบอล ซึ่งยากมากสำหรับมือใหม่ แต่ตอนนี้โลกออนไลน์เปิดกว้าง เพียงแค่เรามีอินเตอร์เน็ตเราก็สามารถเล่นพนันบอลออนไลน์ได้แล้ว ซึ่งปัจจุบันการแทงบอลออนไลน์นั้นกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับนักเสี่ยงโชคทั้งหลาย และเว็บสำหรับ เล่นพนันกีฬาฟุตบอล นั้นก็มีให้เลือกเล่นมากมายซึ่งแต่ละเว็บก็จะมีโปรโมชั่นและเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป และมีเว็บพนันบอลที่เป็นตัวแทนจากเว็บต่างประเทศ และเว็บที่เป็นเว็บตรงเป็นของไทยไม่ผ่านตัวแทนหรือเอเยนต์ใดๆ ซึ่งทางเราแนะนำให้เล่นเว็บพนันบอลออนไลน์ที่เป็นเว็บตรงไม่ผ่านตัวแทนใดๆ จะดีกว่า