6 คาสิโนผักกาด

คาสิโนผักกาด  บ่อนคาสิโน (Casino) ถือเป็นธุรกิจรูปแบบหนึ่ง ที่หลายรัฐบาลทั่วโลกต่างเชื่อกันว่าน่าจะเป็นแหล่งเพิ่มรายได้ที่สำคัญจำนวนมหาศาลให้กับประเทศของตน ซึ่งจะเป็นรายได้ขาเข้าแทนการค้าการขาย หรือการท่องเที่ยว หรือแม้กระทั่งการบริโภค ภายในประเทศ ที่นับวันจะยิ่งคงที่และลดลงเรื่อย ๆ ตามกระแสคลื่นเศรษฐกิจปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าบ่อนฯ จะขัดต่อหลักคำสอนความเชื่อทางศาสนาที่ประเทศของตนนับถือศรัทธาว่าเป็นสิ่งไม่ดีชั่วร้าย

เต็มไปด้วยอบายมุข ปัญหาสังคม และการ ก่ออาชญากรรมในรูปแบบอื่น ๆ ตามมาก็ตาม ตรงกันข้ามความเชื่อที่ว่าบ่อนฯ เป็น แหล่งเพิ่มรายได้ดังกล่าว ดูจะมีน้ำหนักหรือมีสัดส่วนทางผลประโยชน์ดีกว่าปัญหา ผลกระทบข้างต้น ดังนั้น การเปิดบ่อนฯ ถูกกฎหมายจึงกลายเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าและเป็นนโยบายทางเศรษฐกิจอันดับต้น ๆ ต่อการพัฒนาประเทศ

ประเทศไทยจะดำรงอยู่ในวิถีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ได้อย่างไร ท่ามกลางการมีบ่อนฯ เสรีและรายล้อมอยู่ทั่วไป จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาข้อมูลสถานการณ์จริงในพื้นที่ การศึกษาผลกระทบของบ่อนฯ ที่เกิดขึ้นต่อชุมชนมีลักษณะเป็นอย่างไร มากน้อยเพียงใด ผลประโยชน์ที่ได้กระจายไปสู่ชุมชนบริเวณโดยรอบบ่อนฯ หรือไม่ ที่สำคัญชุมชนได้สร้างมาตรการจัดการกับบ่อนฯ อย่างไรตลอดจนผลดีของของบ่อนฯ จะมากหรือน้อยกว่าผลเสียอย่างไร เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่จะต้องนำมาพิจารณาต่อไป

ภาคตะวันออกจึงเป็นพื้นที่ที่สามารถศึกษาประสบการณ์ดังกล่าวได้ ซึ่งเหล่านี้จึงเป็นเหตุจูงใจในการศึกษาข้อมูลเพื่อที่จะนำเสนอตัวแบบตัวแบบในการสะท้อนภาพสำคัญ ถ้าหากประเทศจำเป็นที่จะต้องเปิดบ่อนฯ หรือหากชั่งน้ำหนักแล้ว บ่อนฯ

มีความจำเป็นต่อการสร้างรายได้มากกว่าผลเสียที่จะเกิดขึ้นดังนั้นสถานการณ์บริเวณชายแดนภาคตะวันออก จึงเป็นพื้นที่สำคัญที่ใช้ในการศึกษาเพื่อฉายภาพผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะต่อไป และเนื่องจากมีการเปิดบ่อนฯ ตาม

จ.จันทบุรี มีบ่อนฯ จำนวน 6 แห่ง คือ บริเวณจุดผ่านแดนถาวร ช่องผักกาด และตลาดการค้าบ้านแหลม อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ได้แก่ 1) ไดมอนด์ คราวน์คาสิโน (Diamond Crown Casino) 2) ไพลิน ฟลามมิงโก้ คาสิโน (Pailin Flamingo Casino) 3) เค อา วิกตอร์เรีย คาสิโน (K.R. Victoria Casino) 4) แกรนด์ เจ เอ็ม คาสิโน แอน โฮเทล (Grand J.M Casino and Hotel) และ 5) โกลเด้น วิกตอร์เรีย คาสิโน (Golden Victoria Casino) 6) นาซ่า เวิลด์ คาสิโน (Nasa World Casino) ซึ่งตั้งอยู่ บริเวณบ้านผักกาด ส่วนบริเวณบ้านแหลม ได้แก่ ดราก้อน คาสิโน คลับ Dragon Casino Clubทั้งหมดตั้งอยู่ จ.ไพลิน ประเทศกัมพูชา คาสิโนช่องผักกาด

 

คาสิโนผักกาด

 

จุดผ่านแดนไทย คาสิโนผักกาด

คาสิโนผักกาด  จุดผ่านแดนไทยกัมพูชา ด่านบ้านแหลม บ้านผักกาด จันทบุรี จังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ฝั่งตะวันออกติดกับประเทศกัมพูชา อยู่ในเขตอำเภอโป่งน้ำร้อน และอำเภอสอยดาว มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อเข้าไปยังประเทศกัมพูชาได้หลายจุด ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตอำเภอโป่งน้ำร้อน ที่มีเส้นทางการค้าที่สะดวกกว่า เมื่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศเพิ่มขึ้น จึงตั้งให้เป็นจุดผ่านแดน เพื่อความสะดวกในการเดินทางข้ามเขตแดนไปมาหากัน และในบริเวณจุดผ่านแดน

มีการค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้ากัน ในจังหวัดจันทบุรี มีจุดผ่านแดนทั้งหมด 5 จุด เป็นจุดผ่านแดนถาวร 2 แห่ง (ด่านถาวร บ้านแหลมและบ้านผักกาด) และจุดผ่อนปรน 3 แห่ง (จุดผ่อนปรนบ้านซับตารี บ้านสวนส้ม และบ้านบึงชนังล่าง)

จุดผ่านแดนถาวร เป็นไปเพื่อการค้าและการสัญจรของบุคคล ยานพาหนะ รวมทั้งการเดินทางเข้า – ออกของบุคคลจากประเทศที่สาม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระบบสากลว่าด้วยความตกลงในการสัญจรข้ามแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

จุดผ่อนปรน เป็นไปจุดผ่านแดน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของประชาชนในระดับท้องถิ่น ทั้งของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ให้ได้รับประโยชน์ในด้านการค้า(เล็กๆ น้อยๆ)และสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน

คาสิโนซีซาร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านโอสกรอม กรุงไพลิน ตรงข้ามจุดผ่อนปรนบ้านผักกาด ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อนฯ ห่างจากชายแดนไทย – กัมพูชา ประมาณ 100 เมตร โดยเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2542 นายอิม ชุนลิม รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงผังเมืองและก่อสร้างกัมพูชา เป็นประธานเปิดบ่อน ดังกล่าว ซึ่งมีนายเม่งเส้ง บุญมา (บุตรชายของนายเท้ง บุญมา นักธุรกิจที่มีชื่อเสียงในกัมพูชา) เข้าหุ้นกับนักธุรกิจไทยไม่เปิดเผยชื่อ

คาสิโนบ้านแหลม ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านภุมเรียง อำเภอภุมเรียง จังหวัดพระตะบอง ตรงข้ามจุดผ่อนปรนบ้านแหลม ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อนฯ บ่อน นี้เป็นการ ลงทุนระหว่างนายซก กอง นายอำเภอภุมเรียงฯ กับนักธุรกิจชาวไทยคือนายอิสิวุฒิ ตั้งก่อเกียรติ นายทวีศักดิ์ หลิวทวีสีประกาย และนายเสวก วินิจจิตร เป็นบ่อนการพนันที่มีผู้นิยมไปเล่นมากที่สุดในด้านจังหวัดจันทบุรี เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2542 แต่ละวันมีผู้เดินทางเข้าไปเล่นการพนัน

ประมาณ 300 – 500 คน เงินหมุนเวียนเฉลี่ยวันละประมาณ 1 ล้านบาท สำหรับผู้ที่จะเข้าไปเล่นการพนัน ที่บ่อนดังกล่าวทางเจ้าของบ่อนจะจ้างเหมารถ ยนต์โดยสารขนาดเล็กรับส่งนักพนัน จำนวน 5 คัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.30 น. และรถตู้ปรับอากาศที่ข้างห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จันทบุรี มาถึงบ้านแหลมด้วย หรือหากนักพนัน เดินทางมาเองด้วยรถส่วนตัว ทางเจ้าของบ่อนก็จะบริการที่จอดรถและดูแลให้ฟรี

 

คาสิโนผักกาด

 

ผักกาดประตูคาสิโนตะวันออก

คาสิโนผักกาด การเล่นพนันเสี่ยงโชคเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างมาก แม้ว่าในปัจจุบันนี้จะมีเว็บคาสิโนออนไลน์ผุดขึ้นมามากมาย แต่คนจำนวนหนึ่งก็ยังนิยมเดินทางไปเล่นพนันที่บ่อนคาสิโนด้วยเหตุผลหลายประการ และบ่อนการพนันที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆก็คือ บ่อนคาสิโนตามแนวชายแดนประเทศไทยนั่นเอง

บ่อนการพนันมีชื่อที่คนไทยนิยมไปเล่นกันมาก ๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประกอบไปด้วยบ่อนที่มาเกณา,มาเลเซียและสิงคโปร์ แต่เมื่อประทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดต่อกันอย่างกัมพูชา ,ลาว,พม่า เริ่มมีบ่อนการพนันที่เฟื่องฟูขึ้น คนไทยก็เลยนิยมเดินทางไปเล่นในบ่อน คาสิโนตามแนวชายแดนประเทศไทย ที่ดังที่กล่าวมานี้ เนื่องจากการเดินทางสะดวกสบาย ใช้เวลาไม่นานก็เดินทางไปเล่นถึงบ่อนได้แล้ว อีกทั้งคาสิโนตามชายแดนเหล่านี้ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมากมาย

ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่พัก,รถรับส่ง รวมถึงบริการต่างๆมากมาย จึงทำให้นักพนันจำนวนไม่น้อยเดินทางไปเล่นพนันยังบ่อนชายแดนต่างๆเหล่านี้

บ่อนการพนันชายแดนยอดนิยม การพนันกับคนไทยเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมาช้านาน คนไทยนิยมเล่นการพนันและเล่นกันอย่างสม่ำเสมอ แต่ในประเทศไทยนั้นยังไม่มีกฎหมายที่รองรับการเกิดคาสิโนที่ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นทางเลือกของนักพนันเหล่านี้จึงอยู่ที่บ่อนการ พนันชายแดนช่องผักกาด ที่มีอยู่ด้วยกันหลายแห่งเช่นกัน

บ่อนการพนันชายแดนที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดแห่งหนึ่งก็คือ บ่อนการพนันในปอยเปต ประเทศกัมพูชา ซึ่งอยู่แถบอรัญประเทศแถวตลาดโรงเกลือซึ่งเป็นแหล่งซื้อขายสินค้าที่คนรู้จักกันดี โดยมีบ่อนการพนันชื่อดังที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันมากกหลายแห่งไม่ว่าจะเป็น ฮอลิเดย์พาเลซ,ฮอลิเดย์ปอยเปต,แกรนด์ไดมอนด์,คราวน์คาสิโน และปริ๊นเซสคาสิโน เป็นต้น

ส่วนทางด้านรอยต่อระหว่างไทยกับกัมพูชาที่จุดผ่านแดนถาวรคาสิโนช่องผักกาด และตลาดการค้าบ้านแหลม จันทบุรี ก็มีบ่อนการพนันเปิดให้บริการหลายแห่ง เช่น ดราก้อนคลับ,เจ้าพระยาคลับ, ไพลินฟลามิงโกคาสิโน เป็นต้น เช่นเดียวกับทางด้านจังหวัดตราดที่สามารถเดินทางไปยังเกาะกงรีสอร์ทซึ่งเป็นบ่อนการพนันที่คนไทยรู้จักกันดีอีกแห่งหนึ่งเช่นเดียวกัน

ชายแดนบ้านผักกาด ติดกับอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี เป็นจุดผ่านแดนที่เข้าสู่จังหัวดไพลินประเทศกัมพูชา การเดินทางเข้าออกจะใช้พาสปอร์ท หรือ เพียงแค่บัตรประชาชนก็สมัครเล่นบาคาร่าได้ในกรณีข้ามแดนชั่วคราว ซึ่งก็สะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่จะข้ามมาดูบ้านเมืองของเพื่อนบ้านในเขตเมื่องไพลินนี้ บริเวณจุดผ่านแดนมีร้านค้าปลอดภาษี และมีโรงแรมคาสิโน และร้านอาหารให้บริการอยู่ในอาเขตเดียวกัน เป็นสถานที่ๆรอคอยให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักเสี่ยงโชคจะได้มาสัมผัส

 

 

 

ปุ่มแชร์กิจกรรม