โรงเรียน กีฬาฟุตบอล ดีที่สุดในไทย

โรงเรียน กีฬาฟุตบอล มีการแข่งขันระดับประเทศ เป็นการแข่งขันกีฬาหลายชนิดระหว่างโรงเรียนกีฬาจากสังกัดต่างๆ เรียกว่า กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นการแข่งขันทั้งในประเทศไทยและ โรงเรียนกีฬาต่างประเทศ โดยมีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติในจังหวัดต่างๆรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ ซึ่งจะจัดขึ้นทุกปีและเปลี่ยนเจ้าภาพไปในแต่ละป

ประวัติกีฬา โรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย 

การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย เกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้จัดตั้งโรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรีเป็นแห่งแรก เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2533 โดยเปิดทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 จนถึงปัจจุบันมีโรงเรียนกีฬาในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 13 แห่ง เพราะเล็งเห็นความสำคัญการพัฒนากีฬา เพื่อความเป็นเลิศของชาติ และพัฒนาคุณภาพของประชาชนในชาติว่าส่งผลให้เยาวชนมีคุณภาพ ทั้งทางด้านสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และรัฐบาลหวังว่าโรงเรียนกีฬาจะเป็นแหล่งผลิตและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก เอเชี่ยนเกมส์ และซีเกมส์

จากการเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวนับได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจต่อกรมพลศึกษา (สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการกีฬาในปัจจุบัน)ได้ให้ความเห็นชอบให้มีการจัดการแข่งขันโรงเรียนกีฬาเป็นครั้งแรกที่จังหวัดอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2538 โดยจัดการแข่งขันพร้อมกับ การแข่งขันกีฬา วิทยาลัยพลศึกษา โดยให้วิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดอุดรธานีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันและดำเนินการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยหลักการจัดการแข่งขันนั้น จะ จัดการแข่งขันกีฬา ที่มีการเรียนการสอน ตั้งแต่ 3 แห่งขึ้นไป ให้โรงเรียนกีฬามีหน้าที่และรับผิดชอบในการนำนักกีฬาที่ความถนัด ความสามารถพิเศษทางด้านการกีฬา ให้มีโอกาสได้รับการส่งเสริมละพัฒนาความสามารถทางการกีฬา ให้ถึงศักยภาพสูงสุดในการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาไปพร้อมกับการพัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อเตรียมเป็นนักกีฬาที่มีความสามารถและมีสุขภาพที่ดี ในการร่วมการแข่งขัน กีฬาระดับชาติ และระดับนานาชาติ ให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ และใช้การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาเป็นแหล่งในการศึกษาทดลอง ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัย เพื่อพัฒนาการกีฬา

 

กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22

 โรงเรียน กีฬา มีการแข่งขันโดยรวบรวมนักกีฬา จากโรงเรียนกีฬา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดขึ้นทุกปี กีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22  จัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น ชื่อ “ขอนแก่นเกมส์” โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดร.ปัญญา หาญลํายวง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วย ดร.ปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน โดยมีโรงเรียนกีฬาจากสังกัดต่างๆ อาทิ สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สังกัดเทศบาล สังกัดกรุงเทพมหานคร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนกีฬาในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และบรูไน รวมจำนวน 49 โรงเรียนกีฬาที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 9,000 คน ภายใต้คำขวัญที่ว่า “Friendship Beyond Frontier มิตรภาพไร้พรมแดน” สำหรับสัตว์นำโชคของการแข่งขันครั้งนี้ คือ น้องแคน กับ พี่คูน (ไดโนเสาร์)

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ได้รับเกียรติจาก นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน พร้อมด้วย นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันดับไฟในกระถางคบเพลิง ทั้งนี้มีพิธีรับมอบธงเจ้าภาพครั้งต่อไป คือ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ใช้ชื่อเกมส์การแข่งขันว่า “สุพรรณบุรีเกมส์” ภายใต้คำขวัญสปิริต และมิตรภาพ “Spirit&Friendship” สัญลักษณ์สัตว์นำโชคของการแข่งขัน คือ ม้าสีหมอก

 

โรงเรียน กีฬาฟุตบอล จังหวัดขอนแก่น 

 โรงเรียน กีฬา จังหวัดขอนแก่นมีประวัติความเป็นมา กล่าวว่า กรมพลศึกษาได้ดำเนินการจัดตั้ง โรงเรียนกีฬาแห่งแรก ขึ้นที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีโดยเปิดดำเนินการเรียนการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 จากการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและนักเรียนสมัครเข้าเรียนเป็นจำนวนมากมีผลการดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างยิ่ง เพื่อให้เกิดความเสมอภาคในการกระจายโอกาสทางการศึกษาและสนองความต้องการเข้าเรียนกีฬาของผู้ปกครองและนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษและพัฒนากีฬาอย่างต่อเนื่อง กรมพลศึกษาจึงได้เสนอโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬารูปแบบประหยัดต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและงบประมาณของชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนกีฬารูปแบบประหยัดขึ้น 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2537 โดยให้เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 เป็นต้นไป และบุคคลที่เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งโรงเรียน คือ ฯพณฯ อดิศร เพียงเกษ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุวิทย์ วิสุทธิสิน นายกว้าง รอบคอบ อธิบดีกรมพลศึกษา ดร.จรวยพร ธรนินทร์ และ รศ.ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ รองอธิบดีกรมพลศึกษา โดยมีนายวิชัย หล้าหา เป็นผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น เป็นคนแรก ใช้สถานที่ศูนย์ฝึกกีฬากรมพลศึกษา ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นที่ทำการ

โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น มุ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาให้มีทักษะ  ความรู้  ความสามารตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ  และเอื้อต่อการพัฒนานักเรียน  โดยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับโรงเรียนกีฬา  ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ควบคู่กับการจัดการฝึกซ้อมกีฬา  ปัจจุบันโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ได้เปิดสอนกีฬา  7  ชนิดกีฬา  ได้แก่

  1. กรีฑา ชาย /หญิง
  2. ฟุตบอล ชาย / หญิง
  3. มวยสากลสมัครเล่น ชาย / หญิง
  4. มวยไทยสมัครเล่น ชาย 
  5. แฮนด์บอล หญิง
  6. เซปักตะกร้อ หญิง
  7. เทนนิส หญิง

ชื่อโรงเรียน

          ชื่อภาษาไทย             โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น

          อักษรย่อ                     กฬ.ขก.

          ชื่อภาษาอังกฤษ         KHON KAEN SPORTS SCHOOL

          อักษรย่อ                     KKNSS

ตราประจำโรงเรียน

          เป็นรูปพลบดีทรงช้างเอราวัณสามเศียรยืนอยู่เหนือก้อนเมฆพระหัตถ์ถือวชิราวุธ  พระหัตถ์ขวาถือวชิราวุธ  พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์  มีรัศมีสีขาวโดยรอบพระเศียร  ด้านหลังมีวงกลมสีเหลือง  ซึ่งทับบนแถบธงชาติไทยพลิ้ว  ด้านข้างมีเครื่องหมายสามห่วง  (เขียว  ขาว  เหลือง)  ประดับด้านขวาและด้านซ้าย  ด้านล่างพระพลบดีทรงช้างเอราวัณสามเศียร  มีตัวเลขสีขาว  “๒๕๖๒”  หรือตัวเลขอารบิก  “2019”  บนพื้นสีเขียว  วางบนพื้นสีน้ำเงินมีขอบนอกเป็นสีน้ำตาล  ด้านล่างมีตัวอักษรไทยสีน้ำเงิน  “มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ”  หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษ  “THAILAND NATIONAL SPORTS UNIVERSITY”  อยู่บนแถบโบว์โค้งสีเหลือง  (สัดส่วนประมาณเท่ากันทั้งสูงและกว้าง)  ส่วนล่างของตราเป็นชื่อโรงเรียนกีฬาภาษาไทย “โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น” หรือชื่อโรงเรียนกีฬาภาษาอังกฤษ  “KHON KAEN SPORTS SCHOOL” สีน้ำเงิน

ปรัชญา

กริยาเจ  กริยาเถนํ        “ทำอะไร  ทำจริง”

คำขวัญโรงเรียน

กีฬาเด่น         เน้นวินัย          ใฝ่ความรู้          คู่คุณธรรม

สีประจำโรงเรียน

 สีเหลือง  หมายถึง  ความซื่อสัตย์  ประหยัด  รับผิดชอบ  ใฝ่ดี  มีคุณธรรม  กตัญญูรู้คุณ  สีฟ้า        หมายถึง  แนวความคิด  สติปัญญากว้างไกล  มานะอดทน  ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบ วินัย พัฒนาความรู้สู่ความเป็นเลิศ

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นราชพฤกษ์ หรือ ต้นคูน

 

ปุ่มแชร์กิจกรรม